Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav


BLACK GRAM (Udid) ब्लैक ग्रैम (उडीद) | Maharashtra BLACK GRAM (Udid) Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 AKOLA BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
2 AMARAWATI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
3 BEED BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
4 CHIKHALI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
5 DEULGAON RAJA BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
27-Jun-2022
6 DOUND BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
26-Jun-2022
7 AKOLA BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
8 AMARAWATI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
9 CHIKHALI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
10 JALGAON BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
11 JALNA BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
12 JAMKHED BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
13 MURUM BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
25-Jun-2022
14 AKOLA BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
15 AMARAWATI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
16 BARSHI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
17 BEED BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
18 CHIKHALI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
19 KALAMB (Os) BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
20 KALYAN BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
21 KARMALA BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
22 KHAMGAON BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
23 PUNE BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
24-Jun-2022
24 AHMEDNAGAR BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
25 AKOLA BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
26 AMARAWATI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
27 BARAMATI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
28 BARSHI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
29 BEED BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
30 CHIKHALI BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
31 CHOPDA BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022
32 DOUND BLACK GRAM (Udid) - ब्लैक ग्रैम (उडीद) Rs. / QUINTAL
0     0
23-Jun-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.