Maharashtra Daily Rate

Maharashtra Mandi Bhav

SESAMUM तिल | Maharashtra SESAMUM Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 AKOLA SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
16-Oct-2021
2 AHMEDNAGAR SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
3 AKOLA SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
4 CHOPDA SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
5 JALGAON SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
6 MUMBAI SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
14-Oct-2021
7 BHOKAR SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
8 CHOPDA SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
9 KHAMGAON SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
10 MUMBAI SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
13-Oct-2021
11 AKOLA SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
12 BHOKAR SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
13 CHOPDA SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
14 JALGAON SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
15 KHAMGAON SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021
16 MUMBAI SESAMUM - तिल Rs. / QUINTAL
0     0
12-Oct-2021

© 2013-2021 MandiGuru All rights reserved.