Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav

Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav (उत्तर प्रदेश मंडी भाव) | Uttar Pradesh Market Rates

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
385 KARVI BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
386 KARVI BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
387 KARVI BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
388 KASGANJ APPLE (KASMIR/SHIMLA - II) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
389 KASGANJ ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (DESI(WHOLE)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
390 KASGANJ ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
391 KASGANJ BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (HYBRID) - बाजरा Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
392 KASGANJ BANANA - GREEN Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
393 KASGANJ BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
394 KASGANJ BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
395 KASGANJ BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
396 KHAGA APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
397 KHAGA ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
398 KHAGA BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
399 KHAIRAGARH BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (DESHI) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
400 KHAIRAGARH BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
401 KISHUNPUR BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (DESHI) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
402 KOSIKALAN ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
403 KOSIKALAN BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (DESHI) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
404 KOSIKALAN BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
405 KURNOOL GROUNDNUT (LOCAL) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
406 LAKHIMPUR APPLE (SIMLA) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
407 LAKHIMPUR BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
408 LAKHIMPUR BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
409 LALGANJ BANANA - GREEN Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
410 MAHOBA APPLE (ROYAL DELICIOUS) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
411 MAHOBA ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
412 MAHOBA BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
413 MAHOBA BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
414 MAHOBA BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
415 MAIGALGANJ APPLE (KASMIR/SHIMLA - II) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022
416 MAIGALGANJ ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
21-Jan-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.