Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav


Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav (उत्तर प्रदेश मंडी भाव) | Uttar Pradesh Market Rates

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
417 FARUKHABAD TOMATO (HYBRID) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
418 FARUKHABAD WHEAT (DARA) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
419 FATEHABAD BRINJAL (ROUND) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
420 FATEHABAD CAULI FLOWER - गोभी Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
421 FATEHABAD CUCUMBAR(KHEERA) (CUCUMBAR) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
422 FATEHABAD GINGER(GREEN) (GREEN GINGER) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
423 FATEHABAD LEMON Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
424 FATEHABAD MUSTARD (SARSON(BLACK)) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
425 FATEHABAD ONION (RED) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
426 FATEHABAD POTATO (DESI) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
427 FATEHABAD PUMPKIN Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
428 FATEHABAD RADDISH Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
429 FATEHABAD TOMATO (DESHI) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
430 FATEHABAD WHEAT (DARA) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
431 FATEHPUR APPLE (KASMIR/SHIMLA - II) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
432 FATEHPUR BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
433 FATEHPUR BRINJAL Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
434 FATEHPUR COLACASIA Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
435 FATEHPUR GARLIC Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
436 FATEHPUR GINGER(GREEN) (GREEN GINGER) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
437 FATEHPUR GUR(JAGGERY) (RED) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
438 FATEHPUR MUSTARD (LOHI BLACK) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
439 FATEHPUR ONION (RED) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
440 FATEHPUR POTATO (DESI) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
441 FATEHPUR PUMPKIN Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
442 FATEHPUR RICE (III) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
443 FATEHPUR RIDGEGUARD(TORI) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
444 FATEHPUR TOMATO (DESHI) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
445 FATEHPUR WHEAT (DARA) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
446 FATEHPUR SIKRI APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
447 FATEHPUR SIKRI BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022
448 FATEHPUR SIKRI GUR(JAGGERY) (RED) Rs. / -
0     0
28-Jun-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.