Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav


Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav (उत्तर प्रदेश मंडी भाव) | Uttar Pradesh Market Rates

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
641 JAGNAIR BRINJAL Rs. / -
0     0
20-May-2022
642 JAGNAIR CUCUMBAR(KHEERA) (CUCUMBAR) Rs. / -
0     0
20-May-2022
643 JAGNAIR MUSTARD (SARSON(BLACK)) Rs. / -
0     0
20-May-2022
644 JAGNAIR ONION (RED) Rs. / -
0     0
20-May-2022
645 JAGNAIR POTATO (DESI) Rs. / -
0     0
20-May-2022
646 JAGNAIR PUMPKIN Rs. / -
0     0
20-May-2022
647 JAGNAIR TINDA Rs. / -
0     0
20-May-2022
648 JAGNAIR TOMATO (DESHI) Rs. / -
0     0
20-May-2022
649 JAMANIAN WHEAT (DARA) Rs. / -
0     0
20-May-2022
650 JANGIPURA APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
20-May-2022
651 JANGIPURA BRINJAL (ROUND/LONG) Rs. / -
0     0
20-May-2022
652 JANGIPURA GINGER(GREEN) (GREEN GINGER) Rs. / -
0     0
20-May-2022
653 JANGIPURA GUR(JAGGERY) (RED) Rs. / -
0     0
20-May-2022
654 JANGIPURA MUSTARD (SARSON(BLACK)) Rs. / -
0     0
20-May-2022
655 JANGIPURA ONION (RED) Rs. / -
0     0
20-May-2022
656 JANGIPURA POTATO (DESI) Rs. / -
0     0
20-May-2022
657 JANGIPURA RICE (III) Rs. / -
0     0
20-May-2022
658 JANGIPURA TOMATO (HYBRID) Rs. / -
0     0
20-May-2022
659 JANGIPURA WHEAT (DARA) Rs. / -
0     0
20-May-2022
660 JAYAS GARLIC (DESI) Rs. / -
0     0
20-May-2022
661 JAYAS ONION (RED) Rs. / -
0     0
20-May-2022
662 JAYAS PADDY(DHAN)(COMMON) (COMMON) Rs. / -
0     0
20-May-2022
663 JAYAS POTATO (DESI) Rs. / -
0     0
20-May-2022
664 JAYAS PUMPKIN Rs. / -
0     0
20-May-2022
665 JAYAS WHEAT (DARA) Rs. / -
0     0
20-May-2022
666 KADHLE APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
20-May-2022
667 KADHLE BRINJAL (ROUND/LONG) Rs. / -
0     0
20-May-2022
668 KADHLE CABBAGE Rs. / -
0     0
20-May-2022
669 KADHLE CUCUMBAR(KHEERA) (CUCUMBAR) Rs. / -
0     0
20-May-2022
670 KADHLE GINGER(GREEN) (GREEN GINGER) Rs. / -
0     0
20-May-2022
671 KADHLE GUAVA Rs. / -
0     0
20-May-2022
672 KADHLE LEMON Rs. / -
0     0
20-May-2022

© 2013-2022 MandiGuru All rights reserved.