Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav


Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates

Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates | Check Mandi Bhav Uttar Pradesh (मंडी भाव उत्तर प्रदेश). Get Daily Market Rates Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश बाजार भाव).

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 KHAGA POTATO (DESI) Rs. 1206.00 / -
28-Mar-2024
2 KHAGA TOMATO (HYBRID) Rs. 2255.00 / -
28-Mar-2024
3 KHAIR APPLE (DELICIOUS) Rs. 9036.00 / -
28-Mar-2024
4 KHAIR MUSTARD (SARSON(BLACK)) Rs. 4410.00 / -
28-Mar-2024
5 KHAIR ONION (RED) Rs. 2160.00 / -
28-Mar-2024
6 KHAIR POTATO (DESI) Rs. 1524.00 / -
28-Mar-2024
7 KHAIR RICE (III) Rs. 2960.00 / -
28-Mar-2024
8 KHAIR TOMATO (HYBRID) Rs. 2280.00 / -
28-Mar-2024
9 KHAIR WHEAT (DARA) Rs. 2816.00 / -
28-Mar-2024
10 KIRATPUR APPLE Rs. 5335.00 / -
28-Mar-2024
11 KIRATPUR GUR(JAGGERY) (RED) Rs. 4020.00 / -
28-Mar-2024
12 KIRATPUR POTATO (DESI) Rs. 1150.00 / -
28-Mar-2024
13 KIRATPUR TOMATO (DESHI) Rs. 2145.00 / -
28-Mar-2024
14 KOPAGANJ APPLE (DELICIOUS) Rs. 5610.00 / -
28-Mar-2024
15 KOPAGANJ BANANA (MEDIUM) Rs. 1320.00 / -
28-Mar-2024
16 KOPAGANJ BRINJAL Rs. 1000.00 / -
28-Mar-2024
17 KOPAGANJ CAULI FLOWER - गोभी Rs. 1200.00 / -
28-Mar-2024
18 KOPAGANJ CUCUMBAR(KHEERA) (CUCUMBAR) Rs. 1000.00 / -
28-Mar-2024
19 KOPAGANJ ONION (RED) Rs. 1860.00 / -
28-Mar-2024
20 KOPAGANJ POTATO (DESI) Rs. 1320.00 / -
28-Mar-2024
21 KOPAGANJ RADDISH (OTHER) Rs. 810.00 / -
28-Mar-2024
22 KOPAGANJ TOMATO (HYBRID) Rs. 1800.00 / -
28-Mar-2024
23 MAUDAHA BANANA (BANANA - RIPE) Rs. 1575.00 / -
28-Mar-2024
24 MAUDAHA BRINJAL Rs. 2220.00 / -
28-Mar-2024
25 MAUDAHA MUSTARD (SARSON(BLACK)) Rs. 5450.00 / -
28-Mar-2024

© 2013-2024 MandiGuru All rights reserved.