Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav

Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav (उत्तर प्रदेश मंडी भाव) | Uttar Pradesh Market Rates

# Product Name Price / Unit Mandi Name Date
225 ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
SOHARATGARH 06-Aug-2020
226 BANANA - GREEN Rs. / -
0     0
SOHARATGARH 06-Aug-2020
227 BENGAL GRAM DAL (CHANA DAL) (BENGAL GRAM DAL) Rs. / -
0     0
SOHARATGARH 06-Aug-2020
228 BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
SOHARATGARH 06-Aug-2020
229 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
TULSIPUR 06-Aug-2020
230 BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
TULSIPUR 06-Aug-2020
231 BANANA - GREEN Rs. / -
0     0
UJHANI 06-Aug-2020
232 ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
UNNAO 06-Aug-2020
233 BENGAL GRAM DAL (CHANA DAL) (BENGAL GRAM DAL) Rs. / -
0     0
UNNAO 06-Aug-2020
234 BANANA - GREEN Rs. / -
0     0
VARANASI(F&V) 06-Aug-2020
235 ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
VARANASI(GRAIN) 06-Aug-2020
236 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
VARANASI(GRAIN) 06-Aug-2020
237 BENGAL GRAM DAL (CHANA DAL) (BENGAL GRAM DAL) Rs. / -
0     0
VARANASI(GRAIN) 06-Aug-2020
238 BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (DESI (WHOLE)) Rs. / -
0     0
VARANASI(GRAIN) 06-Aug-2020
239 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
VISHALPUR 06-Aug-2020
240 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
WAZIRGANJ 06-Aug-2020
241 BENGAL GRAM(GRAM)(WHOLE) (AVERAGE (WHOLE)) Rs. / -
0     0
WAZIRGANJ 06-Aug-2020
242 APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
ACHALDA 05-Aug-2020
243 ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
ACHALDA 05-Aug-2020
244 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
ACHALDA 05-Aug-2020
245 BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (DESHI) Rs. / -
0     0
ACHNERA 05-Aug-2020
246 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
ACHNERA 05-Aug-2020
247 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
ACHNERA 05-Aug-2020
248 APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
AGRA 05-Aug-2020
249 ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
AGRA 05-Aug-2020
250 ARHAR DAL(TUR DAL) (ARHAR DAL(TUR)) Rs. / -
0     0
AGRA 05-Aug-2020
251 BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (DESHI) Rs. / -
0     0
AGRA 05-Aug-2020
252 BANANA (BANANA - RIPE) Rs. / -
0     0
AGRA 05-Aug-2020
253 BARLEY (JAU) (DARA) Rs. / -
0     0
AGRA 05-Aug-2020
254 ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
AJUHA 05-Aug-2020
255 BAJRA(PEARL MILLET/CUMBU) (DESHI) Rs. / -
0     0
AJUHA 05-Aug-2020
256 APPLE (DELICIOUS) Rs. / -
0     0
AKBARPUR 05-Aug-2020

© 2013-2020 MandiGuru All rights reserved.