Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav


Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates

Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates | Check Mandi Bhav Uttar Pradesh (मंडी भाव उत्तर प्रदेश). Get Daily Market Rates Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश बाजार भाव).

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 KHAGA GARLIC Rs. 2115.00 / -
0     0
22-Mar-2023
2 KHAGA ONION (RED) Rs. 1100.00 / -
0     0
22-Mar-2023
3 KHAGA PADDY(DHAN)(COMMON) (COMMON) Rs. 2460.00 / -
0     0
22-Mar-2023
4 KHAGA POTATO (DESI) Rs. 675.00 / -
0     0
22-Mar-2023
5 KHAGA PUMPKIN Rs. 840.00 / -
0     0
22-Mar-2023
6 KHAGA RICE (III) Rs. 2200.00 / -
0     0
22-Mar-2023
7 KHAGA TOMATO (HYBRID) Rs. 1260.00 / -
0     0
22-Mar-2023
8 KHAGA WHEAT (DARA) Rs. 2580.00 / -
0     0
22-Mar-2023
9 KISHUNPUR PADDY(DHAN)(COMMON) (COMMON) Rs. 2915.00 / -
0     0
22-Mar-2023
10 LALGANJ CABBAGE Rs. 605.00 / -
0     0
22-Mar-2023
11 LALGANJ CARROT (PUSAKESAR) Rs. 750.00 / -
0     0
22-Mar-2023
12 LALGANJ CAULI FLOWER - गोभी Rs. 825.00 / -
0     0
22-Mar-2023
13 LALGANJ GARLIC (DESI) Rs. 4100.00 / -
0     0
22-Mar-2023
14 LALGANJ GINGER(GREEN) (GREEN GINGER) Rs. 4250.00 / -
0     0
22-Mar-2023
15 LALGANJ GUR(JAGGERY) (RED) Rs. 4320.00 / -
0     0
22-Mar-2023
16 LALGANJ MUSTARD (SARSON(BLACK)) Rs. 5995.00 / -
0     0
22-Mar-2023
17 LALGANJ ONION (RED) Rs. 1265.00 / -
0     0
22-Mar-2023
18 LALGANJ PADDY(DHAN)(COMMON) (COMMON) Rs. 2200.00 / -
0     0
22-Mar-2023
19 LALGANJ POTATO (DESI) Rs. 540.00 / -
0     0
22-Mar-2023
20 LALGANJ PUMPKIN Rs. 750.00 / -
0     0
22-Mar-2023
21 LALGANJ RICE (III) Rs. 2250.00 / -
0     0
22-Mar-2023
22 LALGANJ TOMATO (DESHI) Rs. 675.00 / -
0     0
22-Mar-2023
23 LALGANJ WHEAT (DARA) Rs. 2250.00 / -
0     0
22-Mar-2023
24 MEHRAUNI GINGER(GREEN) (GREEN GINGER) Rs. 6700.00 / -
0     0
22-Mar-2023
25 MEHRAUNI PEAS(DRY) (OTHER) Rs. 4500.00 / -
0     0
22-Mar-2023
26 MEHRAUNI WHEAT (147 AVERAGE) Rs. 2420.00 / -
0     0
22-Mar-2023
27 NAUTNAVA CAULI FLOWER - गोभी Rs. 1170.00 / -
0     0
22-Mar-2023
28 NAUTNAVA GARLIC (AVERAGE) Rs. 1980.00 / -
0     0
22-Mar-2023
29 NAUTNAVA GINGER(GREEN) (GREEN GINGER) Rs. 2860.00 / -
0     0
22-Mar-2023
30 NAUTNAVA GUR(JAGGERY) (RED) Rs. 3520.00 / -
0     0
22-Mar-2023
31 NAUTNAVA ONION (RED) Rs. 1320.00 / -
0     0
22-Mar-2023
32 NAUTNAVA PADDY(DHAN)(COMMON) (PADDY COARSE) Rs. 1620.00 / -
0     0
22-Mar-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.