Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav


Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates

Uttar Pradesh Daily Mandi Bhav | Uttar Pradesh Market Rates | Check Mandi Bhav Uttar Pradesh (मंडी भाव उत्तर प्रदेश). Get Daily Market Rates Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश बाजार भाव).

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 KAMLAGANJ POTATO (DESI) Rs. 740.00 / -
21-Sep-2023
2 KHAGA ONION (RED) Rs. 2400.00 / -
21-Sep-2023
3 KHAGA POTATO (DESI) Rs. 970.00 / -
21-Sep-2023
4 KHAGA TOMATO (HYBRID) Rs. 1170.00 / -
21-Sep-2023
5 KISHUNPUR RICE (III) Rs. 2640.00 / -
21-Sep-2023
6 KISHUNPUR WHEAT (DARA) Rs. 2530.00 / -
21-Sep-2023
7 KOPAGANJ APPLE (DELICIOUS) Rs. 4100.00 / -
21-Sep-2023
8 KOPAGANJ BANANA (MEDIUM) Rs. 1100.00 / -
21-Sep-2023
9 KOPAGANJ CUCUMBAR(KHEERA) (CUCUMBAR) Rs. 1210.00 / -
21-Sep-2023
10 KOPAGANJ ONION (RED) Rs. 2622.00 / -
21-Sep-2023
11 KOPAGANJ POTATO (DESI) Rs. 1075.00 / -
21-Sep-2023
12 KOPAGANJ RADDISH (OTHER) Rs. 1210.00 / -
21-Sep-2023
13 KOPAGANJ TOMATO (HYBRID) Rs. 1350.00 / -
21-Sep-2023
14 MEHRAUNI PEAS(DRY) (OTHER) Rs. 4500.00 / -
21-Sep-2023
15 MEHRAUNI WHEAT (147 AVERAGE) Rs. 2070.00 / -
21-Sep-2023
16 MIHIPURWA BRINJAL Rs. 1740.00 / -
21-Sep-2023
17 MIHIPURWA ONION (RED) Rs. 1831.50 / -
21-Sep-2023
18 MIHIPURWA POTATO (RED) Rs. 1350.00 / -
21-Sep-2023
19 MIHIPURWA PUMPKIN Rs. 1463.00 / -
21-Sep-2023
20 MIHIPURWA TOMATO (DESHI) Rs. 1740.00 / -
21-Sep-2023
21 MISRIKH WHEAT (DARA) Rs. 2585.00 / -
21-Sep-2023
22 MISRIKH WOOD (OTHER) Rs. 390.00 / -
21-Sep-2023
23 NAGINA APPLE (DELICIOUS) Rs. 6500.00 / -
21-Sep-2023
24 NAGINA BRINJAL (ROUND/LONG) Rs. 2750.00 / -
21-Sep-2023
25 NAGINA CAULI FLOWER - गोभी Rs. 4950.00 / -
21-Sep-2023

© 2013-2023 MandiGuru All rights reserved.