Uttar Pradesh Daily Rate

Uttar Pradesh Mandi Bhav

ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) | Uttar Pradesh ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Daily Mandi Bhav मंडी भाव

# Mandi Name Product Name Price / Unit Date
1 ALIGARH ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
18-Sep-2021
2 FIROZABAD ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
18-Sep-2021
3 GHAZIABAD ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
18-Sep-2021
4 KARVI ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
18-Sep-2021
5 KHAGA ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
18-Sep-2021
6 MAHOBA ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
18-Sep-2021
7 MIRZAPUR ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
18-Sep-2021
8 SIRSA ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
18-Sep-2021
9 ALIGARH ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
17-Sep-2021
10 ETAH ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
17-Sep-2021
11 GHAZIABAD ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
17-Sep-2021
12 KHAGA ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
17-Sep-2021
13 MAHOBA ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
17-Sep-2021
14 SIRSA ARHAR (TUR/RED GRAM)(WHOLE) (ARHAR (WHOLE)) Rs. / -
0     0
17-Sep-2021

© 2013-2021 MandiGuru All rights reserved.